MCDODO | Hayatınızı Kolaylaştıracak Teknolojik Ürünler

Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mcdodo İletişim Aksesuarları İthalat Paz. San. ve Tic. A.Ş (Şirket) tarafından hazırlanmış bu Aydınlatma Metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizden; Kimlik (ad-soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi), Finans (ödeme bilgileri, vergi bilgileri), Müşteri İşlem (sipariş, talep ve işlem bilgisi) kategorisindeki kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenir.

İşleme Amaçları

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte olup, aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilir.

İlgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar ile gerekli gizlilik hükümleri çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarabilmekteyiz.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnız ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süre boyunca saklarız.

İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, web sitemizde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

Tarih:

Adı – Soyadı:

İmza: